DE OTTE DYNAMIKKER

Da de grundbegreber, som Scientology hviler på, omfatter alle aspekter af livet, kan visse centrale principper anvendes bredt for at forbedre enhver tilstand. Scientologer bruger disse principper i deres daglige tilværelse, og brugen af disse udgør ofte forskellen mellem succes og fiasko. Derudover giver principperne større klarhed over ting, som ellers ofte forvirrer eller vildleder.

Kunne du f.eks. forestille dig at livet kunne opdeles korrekt i separate områder, så de mange aktiviteter, der ofte virker forvirrende, pludselig kunne ses med en ny klarhed? Kunne du forestille dig at alle aktiviteterne i ens varierede liv ikke alene kunne forstås for det de virkelig er, men også var i harmoni med alle andre aktiviteter?

Dette er muligt i Scientology ved at beskrive de otte dynamikker.

Den grundlæggende befaling “Overlev!”, som adlydes af alt liv, kan deles op i otte områder, således at hvert aspekt af livet lettere kan blive undersøgt og forstået. Disse otte områder kaldes ”de otte dynamikker” (dynamik betyder drift, tilskyndelse eller impuls).

L. Ron Hubbard iagttog og beskrev de første fire af disse dynamikker i Dianetics. Da hans forskning førte ham ind på Scientology, fik han lejlighed til at uddybe disse første fire dynamikker yderligere og dernæst de resterende fire.

Gennem Scientology bliver man bevidst om, at ens liv og indflydelse rækker langt ud over én selv. Man bliver også klar over nødvendigheden af at deltage i langt bredere forstand. Ved at forstå hver af disse dynamikker og deres indbyrdes forhold, bliver man i stand til at gøre dette og således forbedre overlevelsen på disse dynamikker.

Blot ved at beskrive disse dynamikker bringes der klarhed og orden ind i tilværelsen. Man kan iagttage disse dynamikker i ens eget liv, mærke sig hvilken eller hvilke, der har brug for forbedring, og med Scientology få disse områder bragt i bedre harmoni.

Den første dynamik er EN SELV.

Dette er bestræbelsen på at overleve som et individ, at være et individ. Den omfatter ens egen krop og ens eget sind. Den er bestræbelsen på at opnå det højest mulige overlevelsesniveau for en selv længst muligt. Denne dynamik omfatter individet plus ens umiddelbare ejendele. Den omfatter ikke andre mennesker. Den er tilskyndelsen til at overleve som sig selv. Her har vi individualitet udtrykt fuldstændigt.

Den anden dynamik er KREATIVITET.

Kreativitet er at skabe ting til fremtiden, og den anden dynamik omfatter enhver form for kreativitet. Den anden dynamik omfatter familieenheden og opfostringen af børn såvel som alt andet, der kan kategoriseres som en familieaktivitet. Det inkluderer i øvrigt også sex som en mekanisme til at sikre fremtidig overlevelse.

Den tredje dynamik er GRUPPENS OVERLEVELSE.

Dette er tilskyndelsen til at overleve i en gruppe af individer eller som en gruppe. Den drejer sig om gruppens overlevelse, hvor gruppen antager eget liv og eksistens. En gruppe kunne være et lokalsamfund, venner, et firma, en klub, et amt, et land, en race – kort sagt alle grupper. Gruppens størrelse spiller ingen rolle – den søger at overleve som gruppe.

Den fjerde dynamik er ARTEN.

Menneskets fjerde dynamik er mennesket som art. Det er driften til overlevelse gennem hele menneskeheden og som hele menneskeheden. Mens vi danskere som nation ville betragte os selv som en gruppe – den tredje dynamik – vil alle verdens mennesker under ét betragtes som den fjerde dynamik. Alle mænd og kvinder søger, fordi de er mænd og kvinder, at overleve som mænd og kvinder og for mænd og kvinder.

Den femte dynamik er LIVSFORMER.

Dette er driften til at overleve som livsformer og ved hjælp af livsformer såsom dyr, fugle, insekter, fisk og planter. Den omfatter alt levende, både dyr og planter; alt, som direkte og inderst inde er motiveret af liv. Det er enhver livsforms og alle livsformers bestræbelse på at overleve. Det er interessen i liv som sådan.

Den sjette dynamik er det FYSISKE UNIVERS.

Det fysiske univers har fire bestanddele. Disse er materie, energi, rum og tid. Den sjette dynamik er tilskyndelsen til at overleve gennem det fysiske univers, ved hjælp af det fysiske univers og hver af dets bestanddele.

Den syvende dynamik er den ÅNDELIGE DYNAMIK.

Det er tilskyndelsen til at overleve som åndelige væsener eller tilskyndelsen til at overleve for livet selv. Alt åndeligt, med eller uden identitet, ville høre under den syvende dynamik. Den omfatter ens væsen, evnen til at skabe, evnen til at være årsag til overlevelse eller til at overleve, evnen til at ødelægge eller til at foregive at være ødelagt. En underafdeling af denne dynamik er ideer og begreber og ønsket om at overleve gennem disse. Den syvende dynamik er livskilden. Den er adskilt fra det fysiske univers og er selve kilden til livet. Således er der en bestræbelse for overlevelse af livskilden.

Den ottende dynamik er tilskyndelsen i retning af eksistens som DET UENDELIGE.

Den ottende dynamik bliver i almindelighed kaldt Gud, det Højeste Væsen eller Skaberen, men kan korrekt defineres som det uendelige. Den favner faktisk helheden i alt. Derfor, siger L. Ron Hubbard: ”Først når den syvende dynamik er nået i sin helhed, vil man opdage den sande ottende dynamik.”